موبایل سکیوریتی اف سکیور - یک دستگاه - یکساله
F-Secure Mobile Security 1D-1Y

f-secure_mobile
-30%65,000 تومان45,500 تومان IRR


لایسنس موجود است
in stock
+

دانلود نرم افزار موبایل سکیوریتی اف سکیور: از این لینک

 

آنتیویروسافسکیورموبایلسکیوریتی

ازویژگیهایموبایلسکیوریتیاف-سکیور: محافظتاطلاعاتشخصیتلفنیاتبلت،خریدوفروشوانجامکارهایبانکی

امن،ردیابیگوشیمفقودیاپاککردنتماماطلاعاتازراهدور،ضدسرقت،جلوگیریازتماسهایناخواسته،اسکنوپاکسازی

وهمچنینکنترلکودکمیباشد. اینمحصولیکیازنوآورانهترینموبایلسکیوریتیهایموجوددربازاراست .

روشنصب: درابتدابهاینترنتمتصلوبعدواردسایتwww.antivirusiran.com/f-secure شوید به قسمت دانلود انتی ویروس رفته و نرم افزار موبایل سکوریتی اف سکیور را دانلود نمایید و نصب کنید.سپسآنتیویروسرابازکردهودرقسمت subscribe واردشدهگزینه enter key رازدهولایسنسخودراواردنماییدو ok کنیدآنتیویروسشمافعالمیشود .

گزینه antivirus برایاسکنوویروسیابیمیباشد .

گزینه antitheft برایردیابیوپاککردنودرکلکنترلگوشیازراهدوردرمواقعمفقودیویاسرقتمیباشد .

روشردیابی: درصفحهاول،گزینه antitheft رابازکردهوبعددر settings واردشدهازشمایهرمزمیخواهدکهنبایداین رمزرافراموشکنیدرمزراواردکردهو ok میکنیدواردمرحلهبعدمیشویدکهازشمایکآدرسایمیلویکشمارهتلفنهمراهمیخواهد .)آدرسایمیلبرایزمانیکهرمزتانرافراموشمیکنید( و )شمارهتلفنهمراهبرایزمانیکهگوشیشمارادزدیدندیاگمکردیدومیخواهیدبااینخطگوشیخودراردیابیکنیدیاانواعکدهایمثلقفلکردنگوشیخودیاپاک کردناطلاعاتآنرابفرستیدلازماست( .

 

طریقهاستفادهازکدهادرصفحه antitheft درعلامتسوالموجوددرصفحهمیباشد.

مثال: کد #LOCATE# برایردیابیاستفادهمیشود. ) security code همانرمزشماست( شمابایدبا شمارهایکهاعلامکردیداینکدرابهخطخوداساماسکنیدوبعدازآنیک link برایآنشمارهاساماسمیشودکه وقتیبازکنیدمختصاتجغرافیاییآدرسیکهگوشیدرآنجاسترامیدهد.

کد #LOCK# برایقفلکردنگوشیاستفادهمیشود.

کد #WIPE# برایپاکسازیگوشیاستفادهمیشود.

 

گزینه application privacy ردهبندیبرنامههایموجوددرگوشیرابهنسبتدرجهاهمیتودسترسیبهامکاناتیکه دارندرامشخصنمودهاستوشمامیتوانیدوارداینصفحهشدهودسترسیهایهربرنامهرامطالعهکردهودرصورتاحساس خطرکردننسبتبهوجودآنبرنامه،آنرا remove کنید .

توجه: رمزشماهماناستکهابتداتعیینکردیدوهرجاازشمارمزخواستهمانرابزنید .

 

برای دریافت توضیحات کانل تر به لینک از این لینکمراجعه نمایید.

 

f-secure_mobile
آدرس توليد کننده : F-Secure Mobile Security 1D-1Y
لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربري:
ايميل:

سبد خرید

سبد خرید خالی

Copyright AntivirusIran © 2012-2017   |   كليه حقوق محفوظ و متعلق به آنتي ويروس ايران مي باشد 

×
فروش ویژه آنتی ویروس تراست پورت

trustport antivirus home antivirus